Het bestuur van Zwem– en Polovereniging AEGIR heeft het genoegen U uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke zal worden gehouden op Zaterdag 13 april 2024. Aanvang: 09.15 uur bij het Ir. Ottenbad te Eindhoven.

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering 15 April 2023
  3. Jaarverslag bestuur 2023
  4. Jaarverslagen van de commissies 2023
  5. Financieel overzicht 2023 en begroting 2024
  6. Toelichting begroting
  7. Vaststelling contributie
  8. Verslag kascommissie
  9. Benoeming kascommissie 2024Pauze
  10. Bestuursverkiezing en – benoemingen
  11. Rondvraag
  12. Sluiting