log in

Lid financiele commissie

Taken financiële commissie:
  • Constateren of de financiële boekhouding op een duidelijke en overzichtelijk wijze is gevoerd, en of er een staat van baten en lasten (de resultatenrekening) over het boekjaar en een financiële balans van het begin en het eind van het boekjaar beschikbaar is.
  • Constateren aan de hand van de resultatenrekening van het afgelopen boekjaar of er geen grote afwijkingen t.o.v. de begroting voor dat jaar en de doelstelling van de vereniging hebben plaatsgevonden.
  • Controleren of de geboekte begin- en eindsaldi overeenkomen met de betreffende begin- en eindsaldi van de giro-, bank- en spaarrekeningen, en hiervoor een paraaf plaatsen op de giro- en bankafschriften.
  • Steekproefsgewijs controleren of de afgeboekte posten van de giro, de bank of de kas vergezeld gaan met een rekening, betalingsbewijs of een paraaf voor ontvangst door de begunstigde.
  • Steekproefsgewijs controleren of de ontvangen contributiegelden zijn geboekt per individueel lid, en of per lid een contributiesaldo wordt bijgehouden.
  • Controleren of de openstaande vorderingen en schulden aan het eind van het boekjaar op juiste wijze als debiteuren en crediteuren in de boekhouding zijn verwerkt.
  • Ondertekenen van de verklaring en op de Algemene Ledenvergadering verslag uitbrengen van de bevindingen.