Waarschuwing
  • JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 983 niet laden
log in

Uitnodiging ALV 2019


Het bestuur van Zwem- en Polovereniging Aegir heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 23 januari 2019.

 

Zoals in de ALV van 2018 aangegeven loopt de termijn als bestuurslid van Aegir van Jan-Dirk en Ivo af in 2019. 

Ivo en Jan-Dirk hebben beide aangegeven niet verkiesbaar te zijn voor een volgende termijn. Aangezien er geen opvolging binnen het huidig bestuur is voor beide bestuursleden is het bestuur dringend op zoek naar nieuwe leden.

Jan-Dirk en Ivo hebben in de afgelopen jaren samen met Jordi en nu met Theo een minimale bezetting van het bestuur gevormd en dit is voor de continuïteit van de vereniging geen wenselijke situatie. Jan-Dirk en Ivo adviseren de vereniging dan ook om tot een bestuur van minimaal 5 leden te komen, zodat er energie in de vereniging gestoken kan worden om de lopende vraagstukken om de vereniging verder te brengen. Met de komst van Theo Cats binnen het bestuur is voor de functie van Penningmeester voor de komende jaren voldoende invulling gewaarborgd.

Als zittend bestuur doen wij een oproep aan alle leden om zich bij ons te melden als er interesse ontstaat om een bijdrage te leveren aan de vereniging in de vorm van bestuurslid.

Met vriendelijke groet,
Jan-Dirk, Ivo en Theo

 

Vrijwilliger van het jaar en aanmoedigingsprijs 2018

Tijdens de kerstborrel 2018 is de aanmoedigingsprijs voor vrijwilligers en de Jo Valentijn trofee voor vrijwilliger van het jaar uitgereikt.

Dit jaar waren er meerdere genomineerde voor de aanmoedigingsprijs, aangezien het om een hechte groep aan jongeren gaat, heeft het bestuur besloten om ze allemaal een prijs te geven. 

Als motivatie voor de prijs geldt dat deze jongeren elke zondag vol energie, eerder dan hun eigen training, aanwezig zijn om de jongste teams te begeleiden met de trainingen, voor 8.00u staan zijn klaar om hen op te vangen, vervolgens gaan ze een uur met ze aan de slag om daarna de eigen training in te gaan. Ondanks hun zelf nog jonge leeftijd is het mooi om te zien hoe zij op een volwassen manier de allerkleinsten kunnen enthousiasmeren.

Het gaat om de volgende jongens en dame,

Sophie Serrée ( Trainster Aegir EG1 )
Tim Cornelissen ( Trainer Aegir EG1 )
Menno Esvelt ( Trainer Aegir DG1 )
Sander Verlijsdonk ( Trainer F-jes )

 

Voor de vrijwilliger van het jaar is dit jaar gekozen voor Koen van de Laar.

Als motivatie voor deze prijs geldt dat Koen actief is binnen wedstrijdzwemmen als commissielid en trainer alsook bij elementair als instructeur.

Dit doet hij al vele jaren met een grote inzet. Bij het elementaire zwemmen is hij wekelijks instructeur bij de A-baan. Dit jaar heeft hij, in die rol, een bijdrage geleverd tijdens de proeflessen van Heel Brabant Zwemt, een voorselectie voor de A-garantie en Stichting Leergeld. Onlangs heeft Koen ook zijn opdrachten en stages afgerond voor de opleiding Lesgever Zwem-ABC, de meest intensieve opleiding op het gebied van elementair zwemmen. Zijn eindgesprek heeft hij in januari. 

Maar de meesten zullen Koen kennen via het wedstrijdzwemmen, waar hij zowel trainer als commissielid is. 
Als aanspreekpunt is hij verantwoordelijk voor presentielijsten en nieuwe inschrijvingen, maar hij speelt ook een actieve rol bij de nieuwsartikelen op de website en het versturen van mails. 
Dit alles doet hij met veel enthousiasme, plezier en professionaliteit. 
Niet alleen schept hij hiermee een voorbeeld voor anderen, maar hij motiveert ook de medevrijwilligers om zich heen.

Als bestuur kijken wij met trots naar deze jongeren die zich iedere week belangeloos inzetten om andere het plezier in het zwemmen bij te brengen.

 

Aanmoedigingsprijs 2018

DSCN3647.jpg

 

Vrijwilliger van het jaar 2018

DSCN3647.jpg

 

Oproep van het bestuur

Het bestuur van Aegir zet zich dagelijks in om de watersport zo leuk mogelijk te maken en de vrijwilliger te ontzorgen om zich optimaal op het zwemmen te kunnen richten!

Oud-voorzitter Jo Dekker

Onlangs ontvingen wij via zijn familie het bericht dat op 9 januari 2018 Jo Dekker was overleden. Hij is 94 jaar geworden. Jo is in de periode van 1966 t/m 1971 voorzitter van onze Zwem- en Polovereniging geweest. Na zijn afscheid werd er een bestuur gevormd die het uitgeven van geld aan een wedstrijdploeg als prioriteit had verheven. Toen dat bijna de ondergang van onze vereniging betekende heeft de ledenvergadering destijds ingegrepen en heeft Jo Dekker met een nieuw geformeerd bestuur  in de jaren 1972 en 1973  de zaak weer op de rails gekregen en gezorgd dat het voortbestaan van onze vereniging werd gewaarborgd. Enkele jaren geleden is Jo Dekker nog gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap. Hij ruste in vrede.

Van de bestuurstafel 7

De diverse vieringen van het 85-jarig bestaan zijn achter de rug. Leden en vrijwilligers hebben genoten van de georganiseerde activiteiten! Op de website zijn de verslagen van deze activiteiten te lezen en de daarbij horende foto’s te bekijken. 

De tweede Octopusavond werd gehouden op 26 mei en het is mooi om te zien hoe de diverse commissies, samen met het bestuur, gestalte geven aan de uitwerking van de diverse beleidsthema’s. Het verslag van deze avond vind je elders op de website. De volgende Octopusavond staat gepland op 8 september 2016.

Het bestuur heeft zich de afgelopen weken intensief bezig gehouden met het werven van mensen die zitting willen nemen in het bestuur. René en Brenda hebben tijdens de ALV begin april aangegeven dat zij op 1 oktober willen stoppen met hun bestuurstaken.

Een flyer werd ontworpen en gedrukt. Met deze flyer zijn ouders, leden en andere belangstellenden actief uitgenodigd om eens na te denken over de vraag of een bestuursfunctie iets voor hen is. De elementaire avonden en de trainingen van wedstrijdzwemmen en waterpolo zijn hiervoor bezocht en we hebben een aantal prettige gesprekken hierover gevoerd.
Beide vacatures zijn op de website en Facebookpagina geplaatst en ook zijn alle Aegir-vrijwilligers aangeschreven met de vraag om actief mee te denken in onze zoektocht naar opvolging.

Naast deze interne inspanningen zijn we ook extern gaan werven. Het Vrijwilligerspunt Eindhoven werd namelijk ingeschakeld. Nu staan beide vacatures al een week of zes op de website ‘Eindhoven doet’. De vacature voor secretaris is zelfs enige tijd ‘stervacature’ geweest. Dit betekent dat deze prominent zichtbaar was op deze website. Ook hebben beide vacatures op A3-formaat in de etalage gehangen van het Vrijwilligerspunt op de Hoogstraat!

Ondertussen willen we een goede overdracht mogelijk maken. Daarom worden op dit moment documenten:

  • die bewaard moeten blijven
  • waarmee regelmatig gewerkt wordt
  • waarop in de nabije toekomst actie op moet worden ondernomen

in een Dropbox geplaatst die toegankelijk is voor bestuursleden. 

Vast staat dat de welverdiende zomervakantie voor de deur staat. Werkzaamheden worden afgerond en koffers worden gepakt. Tijd om uit te rusten en te genieten van alles wat de zomer zo speciaal maakt!

Het bestuur houdt reces van do 21 juli t/m vr 2 september en de eerstvolgende bestuursvergadering is gepland op maandag 5 september.

Wij bedanken onze leden en vrijwilligers voor hun (sportieve) inzet. Wij wensen jullie een mooie zomer toe en zien jullie graag terug bij de start van het nieuwe seizoen! 

Afscheid Han van der Tuin

Penningmeester Han van der Tuin nam afscheid van het bestuur. Han is penningmeester geworden in 2001. Hij heeft de financiële verslaglegging gedigitaliseerd met een programma wat hij zelf heeft gemaakt. Hier heeft hij de ledenadministratie aan toegevoegd. Han heeft veel werk verricht voor de vereniging en dan met name in het bestuur. Hij was altijd beschikbaar en had alles op orde. Betrouwbaar en punctueel. Echt een man van de punten en de komma’s. Niet voor niets een ‘lid van verdienste’!

P4060018P4060018 1P4060018 2

Het bestuur en de vereniging bedanken hem voor zijn inbreng, zijn prettige manier van samenwerken en bovenal voor het werk wat ook hij in het beleidsplan gestoken heeft. Hoewel hij destijds aangaf hier geen kaas van te hebben gegeten en er enigszins huiverig voor te zijn, is hij enthousiast hiermee aan de slag gegaan. Wij hebben hier respect voor en zijn hem dankbaar voor zijn tijd, energie en punctualiteit.

Han ontving een bloemenbon, een dinerbon en een ‘Aegir klokje’. Hij blijft gelukkig een vrijwilliger waar Aegir op kan bouwen!

Van de bestuurstafel 6

Eind juni vieren we het 85-jarig bestaan van onze mooie vereniging! De jubileumcommissie heeft zich ingezet om een divers feestprogramma op te stellen en deze commissie zorgt ervoor dat iedereen hier binnenkort concrete informatie over ontvangt. Houd ook goed de website in de gaten.

Het vastgestelde beleidsplan met de naam ‘Octopus’ staat al enige tijd op de website. Dit beleidsplan ligt bij elke bestuursvergadering op tafel. Het is immers de leidraad bij al ons handelen en biedt houvast bij de diverse besluitvormingsprocessen. Inmiddels is afscheid genomen van Kenny Janssen, degene die ons begeleid heeft in de totstandkoming van het plan. Feedback is ontvangen en ook kregen we van hem nog waardevolle tips voor de toekomst.

Tijdens de goed bezochte Algemene Ledenvergadering die gehouden werd op 6 april hebben we afscheid genomen van Han van der Tuin als penningmeester van Aegir. Jordi van Hout heeft zijn taak overgenomen. Tevens werd Ivo Smulders welkom geheten als nieuw algemeen bestuurslid. Het verslag van deze vergadering vind je op de website.

René Esvelt en Brenda de Kok hebben tijdens de ALV aangegeven op 1 oktober a.s. hun bestuurstaken te gaan neerleggen. We spannen ons in, samen met anderen, om vóór deze datum opvolgers te vinden. De diverse bestuursprofielen met daarbij een tijdsindicatie worden binnenkort op de website geplaatst en naar de leden gestuurd. Na de zomervakantie hopen we een aantal mensen in positie te kunnen brengen zodat Aegir stevig het nieuwe verenigingsseizoen in kan gaan.

Op 26 mei a.s. wordt de tweede 1-verenigingsavond gehouden met de leden van de ‘Octopusgroep’. Die avond evalueren we de diverse uitgezette acties en bekijken we wat er verder (gezamenlijk) kan worden opgepakt. Ook tijdens deze avond zal de werving van nieuwe vrijwilligers uitgebreid besproken worden. Een verslag van deze avond zal wederom op de website worden geplaatst.

We voeren de komende perioden gesprekken met de diverse vrijwilligers over ‘code blauw’ en alles wat onder die noemer te schuiven is. Een klachtenprocedure wordt opgesteld, vertrouwenspersonen worden benoemd, de procedure omtrent het verkrijgen van een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ van al onze vrijwilligers wordt doorgesproken en daarbij wordt ook bekeken hoe we omgaan met foto’s van onze leden op de verenigingswebsite en – facebookpagina.

Al enige tijd geleden is er een gesprek gepland met Mark de Weijer, verbonden aan de Eindhovense Sportformule. We ontmoeten hem op 24 mei a.s.. 
Mark heeft ruime belangstelling voor ons beleidsplan en met hem zullen we hierover spreken en ook over wat Sportformule en de Gemeente Eindhoven voor Aegir kan betekenen als het gaat over het verstrekken van subsidies.
Ook steken we energie in het netwerken met andere verenigingen. Doel: onderlinge banden aanhalen en halen/brengen van kennis. Binnenkort spreken wij met het dagelijks bestuur van de Brabantse Dolfijnen (DBD) en Zwem- en Polovereniging Nuenen. Altijd leuk om te doen.

Onze vrijwilligers blijven zich vol enthousiasme inzetten voor Aegir. We zien bijvoorbeeld hoe een heel aantal van hen zich de laatste weken heeft ingespannen om het EHBO-diploma te halen en te leren ‘reddend zwemmen’. De polotak heeft er weer een gediplomeerd waterpolotrainer/coach bij en de waterpolocommissie heeft een nieuwe voorzitter die al weer enige weken geleden enthousiast aan de slag is gegaan.

Wij danken iedereen voor zijn/haar inzet en wensen iedereen veel succes en plezier toe met de laatste seizoensactiviteiten. Laten we elkaar ontmoeten tijdens het vieren van ons lustrum en dan samen het glas heffen op onze mooie vereniging!