log in

ALV 15 april 2023

Op 15 april om 09:30 is er de ALV in het Ir. Ottenbad.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2022
 3. Jaarverslag bestuur 2022
 4. Jaarverslagen van de commissies 2022
 5. Financieel overzicht 2022 en begroting 2023
 6. Toelichting begroting
 7. Vaststelling contributie
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming kascommissie 2023
                    Pauze
 10. Bestuursverkiezing en – benoemingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting