Waarschuwing
 • JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 983 niet laden
log in

Huldiging jubilarissen

Tijdens de ALV op 6 april 2016 werden de volgende jubilerende leden gehuldigd:

Ilse Heuvelmans en Pascal Kwint voor hun 12,5-jarig lidmaatschap.
Marjan Ruijters en Corrie Meijer voor hun 40-jarig lidmaatschap.
Zij ontvingen uit handen van het bestuur een bos bloemen en een oorkonde.

Remko van Ruiten en Ria Verschoor konden niet aanwezig zijn op de ALV. Zij ontvangen op een later tijdstip de bloemen en de oorkonde.

Penningmeester Han van der Tuin nam afscheid van het bestuur. Han is penningmeester geworden in 2001. Hij heeft de financiële verslaglegging gedigitaliseerd met een programma wat hij zelf heeft gemaakt. Hier heeft hij de ledenadministratie aan toegevoegd. Han heeft veel werk verricht voor de vereniging en dan met name in het bestuur. Hij was altijd beschikbaar en had alles op orde. Betrouwbaar en punctueel. Echt een man van de punten en de komma’s. Niet voor niets een ‘lid van verdienste’!

Het bestuur en de vereniging bedanken hem voor zijn inbreng, zijn prettige manier van samenwerken en bovenal voor het werk wat ook hij in het beleidsplan gestoken heeft. Hoewel hij destijds aangaf hier geen kaas van te hebben gegeten en er enigszins huiverig voor te zijn, is hij enthousiast hiermee aan de slag gegaan. Wij hebben hier respect voor en zijn hem dankbaar voor zijn tijd, energie en punctualiteit.

Han ontving een bloemenbon, een dinerbon en een ‘Aegirklokje’. Hij blijft gelukkig een vrijwilliger waar Aegir op kan bouwen!

 p1060417   p1060418   p1060421

 

Verslag 1-verenigingsavond 4 februari

Hierbij het verslag van de 1-verenigingsavond van 4 februari jl. Met de start van de 1-verenigingsavond zijn we een volgende fase ingegaan. Namelijk het gezamenlijk uitvoering geven aan de opgestelde speerpunten voor 2016. 

Inleiding
Omdat de voorzitter a.i. later komt, heet de secretaris iedereen welkom. Een speciaal welkom voor K. Janssen (Brug8). Met zijn komst sluit het bestuur het traject om te komen tot beleid, af.

Het bestuur is blij dat we deze avond bij elkaar zijn om actief te kijken of het beleidsplan genoeg draagvlak heeft om daadwerkelijk te kunnen starten met de diverse acties. Op 10 december 2015 werd een klankbordavond georganiseerd om het concept-beleidsplan te toetsen bij alle betrokkenen én om de speerpunten voor 2016 te bepalen. Ook heeft het bestuur dit, samen met de elementaire commissie, op 25 januari jl. gedaan. Voor de elementaire commissie (en eigenlijk voor heel Aegir) is het belangrijk dat de licentie verkregen wordt van de NRZ/NPZ. Met deze licentie mogen we namelijk in de toekomst diploma’s blijven uitgeven.
De aanwezigen concluderen dat gezamenlijk de diverse speerpunten vanavond zijn vastgesteld. Deze zijn ook terug te vinden in het verslag van 10 december. Daarbij komt dan nog het behalen van de licentie.

Draagvlak voor beleidsplan met daarbij kansen/uitdagingen en bedreigingen
De nieuwe verenigingsstructuur houdt o.a. in dat er meer veranderbereidheid en initiatief verwacht wordt van de commissies en de leden (bottum-up). Met de aanwezigen wordt in kaart gebracht wat kansen en bedreigingen kunnen zijn voor deze nieuwe aanpak. We focussen ons natuurlijk vooral op de kansen, maar zullen de bedreigingen ook serieus in acht moeten nemen. Hier komt het volgende uit:

Kansen/Uitdagingen:

 1. De commissies moeten verantwoordelijkheid durven nemen om aan de slag te gaan;
 2. De verantwoordelijkheid ligt niet alleen meer bij het bestuur maar ook bij de commissies en overige leden die een taak op zich hebben genomen;
 3. Er ontstaan meer samenwerkingsverbanden dan alleen binnen je eigen commissie. Hierdoor ontstaat harmonie, begrip en mogelijk veel positieve energie. Dit straalt Aegir vervolgens uit;
 4. Je leert meer mensen kennen binnen de vereniging en hierdoor worden de diverse lijntjes korter;
 5. Er wordt meer nagedacht over nieuwe ideeën. Alles blijft daardoor niet bij het oude en we staan niet stil; 
 6. De leden en consumenten zijn tevredener dan voorheen;
 7. Het vertrouwen in elkaar neemt toe.

Bedreigingen:

 1. De verantwoordelijkheid is te groot. Zaken worden toch niet opgepakt en de diverse acties stagneren;
 2. Er worden onvoldoende vrijwilligers gevonden voor alle initiatieven;
 3. Er ontstaat ‘wildgroei’. We raken het overzicht kwijt;
 4. We vervallen met z’n allen snel in ons oude patroon;
 5. We worden opgeslokt door de orde van de dag. Onze aandacht gaat uit naar wat er op ons
 6. pad komt en het beleidsplan verdwijnt op de plank;
 7. Het kost ons teveel (vrije) tijd. De werklast is te hoog.

Tijdens de geplande 1-verenigingsavonden wordt dus door de aanwezigen geëvalueerd hoe het gaat met de beleving van de kansen en bedreigingen. Dit wordt een vast agendapunt.

Vaststellen beleidsplan en het geven van een naam
Gezamenlijk wordt daarna bepaald wat de naam van het beleidsplan wordt: OCTOPUS. Deze naam heeft met water en zwemmen te maken. Daarbij symboliseren de acht armen de diverse takken binnen de vereniging die vervolgens samen moeten werken om vooruit te komen.
Het beleidsplan wordt daarna vastgesteld. Het bestuur zorgt er voor dat de grafiek die de ledenontwikkeling weergeeft vanaf 2007, nog wordt opgenomen. De structuur die wordt vormgegeven op blz. 8 wordt voorlopig zo overgenomen. Eén van de beleidsthema’s (5.1.1) is gericht op het realiseren van een nieuwe structuur.

Formeren stuurgroep met de naam Octopus
De aanwezigen vormen de stuurgroep Octopus. Deze groep bewaakt het proces en waarborgt dat er daadwerkelijk tot actie wordt overgegaan. Ook zorgt deze groep dat er draagvlak is/komt om te handelen in lijn met vastgestelde beleid.
Deze groep gaat zich ook bezig houden met het formeren van zogenaamde ‘speerpuntgroepen’. Deze speerpuntgroepen bestaan uit enkele leden van Aegir die zich (verenigingsbreed) met één onderwerp bezig gaan houden.

Met welke thema’s wordt vanaf nu aan de slag gegaan?

 1. De aanwezigen besluiten om de elementaire commissie te gaan helpen met het behalen van de licentie zwem ABC (NRZ/NPZ). Met deze licentie in handen kan Aegir diploma’s blijven afgeven. Dit is voor de hele vereniging belangrijk.
 2. In deze licentie zitten ook aspecten die de andere commissies/Aegir als geheel raken:
  • Vernieuwend kader;
  • Veiligheid (code blauw/Verklaring Omtrent Gedrag)
  • Opleiden van trainers
  • Aanstellen vertrouwenspersoon
 3. Voor het krijgen van deze licentie bestaat er een checklist van 25 punten waar aan voldaan moet worden.
 4. De NRZ/NPZ-licentie is ook onder te brengen bij de beleidsthema’s 5.2.1 en 5.2.3 van Octopus.

Op 25 februari a.s. vergadert de elementaire commissie. Tijdens deze vergadering zal besproken worden welke punten van de checklist door henzelf worden opgepakt en wat door de anderen (uit Octopus) gedaan gaat worden. Dit zal zij communiceren met de groep. 

Het vernieuwen/verbeteren van ons kader (5.2.3)
Hier wordt een speerpuntgroep voor ingesteld door de diverse aanwezigen.
De kartrekker zal, naast de leden die vanavond zijn toegevoegd, nog twee andere leden vragen om aan te sluiten.

Communicatie
De voorzitter a.i. zorgt ervoor dat er een nieuw emailadres wordt aangemaakt waar de aanwezigen voor gemachtigd worden.
Aan het eind van de avond wordt uitgesproken dat we allemaal aan de slag gaan met de diverse acties. Tussentijdse terugkoppeling volgt via het ingestelde e-mailadres. Benader elkaar ook als dit nodig is. Het bestuur zal de voortgang volgen.

Op de volgende avonden in 2016 zijn 1-verenigingsavonden gepland:

 • 26 mei
 • 08 september
 • 24 november 

 

Vrijwilliger van het jaar 2015

Nadat de wisseltrofee eerder is uitgereikt aan Roelie van Dijken (2007), Theo Tonnaer (2008), Jeroen van der Tuin (2009),  Mirjam Kaizer (2010), Tim Valentijn (2011), Jos van Riet (2012), Sjan van de Born (2013) en Jolijn Müller (2014), is door het bestuur na de voordrachten vanuit de commissies besloten de Jo Valentijn-vrijwilligerstrofee voor het jaar 2015 toe te kennen aan Selwyn Cats.

P1050987

Selwyn is zowel bij het elementair zwemmen als bij het wedstrijdzwemmen een zogenaamde ‘regelaar’ die, zonder problemen te maken, een aantal taken vrijwel geruisloos verricht. Hij kan zich prima aanpassen aan moeilijke omstandigheden en dan zonder ophef zijn taken voor elkaar krijgen. Zijn eigen inzet daarbij zorgt ervoor dat anderen zich daarnaar voegen en bereid zijn mee te werken.

Bijzonder is ook dat hij, zelfs toen hij voor zijn studie in Duitsland zat, inzet toonde voor Aegir.
Hieronder volgt een opsomming van wat Selwyn allemaal gedaan heeft in 2015:

 • Wedstrijdbad opbouwen/afbreken, coördineren en meehelpen;
 • Trainingen geven;
 • Brevetzwemmen voorbereiden begeleiden en uitvoeren;
 • Aanspreekpunt zijn namens de elementaire commissie;
 • Uitvoerend badverantwoordelijke;
 • Official bij vele Aegir zwemwedstrijden;
 • Regelaar rondom het open waterzwemmen;
 • Opzetten van een ‘centrale trainingen database’;
 • Bijhouden van een aantal items op de website;
 • Ervoor zorgen dat er gezellige muziek gedraaid wordt tijdens de wedstrijden.(Hij draagt dus bij aan een fijne sfeer).

Dank je wel Selwyn en we hopen dat je nog lang als vrijwilliger blijft bij Aegir!

 

Huldiging vrijwilligers 2015

Na afloop van de Ensinkwedstrijd werden tijdens onze jaarlijkse kerstborrel voor vrijwilligers drie gemeentelijke vrijwilligerspenningen uitgereikt door Bianca van Kaathoven, wethouder van actieve stad, sport, diversiteit en vergunningen van de gemeente Eindhoven.
Het bestuur heeft deze penningen aangevraagd als blijk van waardering voor hun 12,5-jarige vrijwillige inzet voor Aegir.

Dit jaar zijn de penningen uitgereikt aan:

Miranda Tonnaer

Miranda is sinds 1 mei 2003 vrijwilliger én lid van Aegir. Op die datum is zij namelijk aan de slag gegaan als trainer bij de afdeling waterpolo. Talloze malen heeft zij de trainingen verzorgd van met name jonge kinderen die de beginselen van het waterpolo bijgebracht moesten worden.
Eerst wekelijks op zondagen in het ir. Ottenbad en later ook nog op de dinsdagen in de Tongelreep.
Ook was zij als trainer/coach elk weekend aanwezig bij de wedstrijden van het pupillenteam.

Miranda zorgt altijd voor een goede sfeer met name buiten de trainingen en wedstrijden om en nodigt met enige regelmaat de kinderen bij haar thuis uit voor bijvoorbeeld een sinterklaasavond. Zij geeft ook zwemles op de elementaire avonden en zorgt ervoor dat bij de Grote Clubactie de kinderen bij het waterpolo enthousiast gemaakt worden om loten te verkopen. Verder fungeert zij nog als W- functionaris ( jurylid) bij de waterpolowedstrijden.

Miranda kreeg uit handen van het bestuur ook een oorkonde uitgereikt omdat zij tevens 12,5 jaar lid is van Aegir.

P1050967

Pascal van de Haar

Pascal is sinds 20 april 1995 lid van Aegir. Als 17-jarige is hij destijds bij de vereniging begonnen met het spelen van waterpolowedstrijden. Op 1 juni 2003 is Pascal als vrijwilliger voor de vereniging gaan werken. Eerst als W-functionaris ( jurylid) bij waterpolowedstrijden en even later als scheidsrechter bij de wekelijkse waterpolowedstrijden. Dit doet hij niet onverdienstelijk gezien de positieve beoordelingen die hij krijgt.
Pascal maakt ook al jaren deel uit van de Paaskampcommissie en zorgt er door zijn creativiteit en regelwerk altijd voor dat de spellen die verzonnen worden tot in detail uitgevoerd kunnen worden. Je doet nooit tevergeefs een beroep op Pascal.
Pascal is sinds 2015 voorzitter van de waterpolocommissie en de drijvende kracht aan het begin van de veranderingen die de toekomst met zich mee gaat brengen. 

Sinds kort geeft hij ook waterpolotrainingen als dit door uitval van een trainer noodzakelijk is, kortom een man die van aanpakken weet.

P1050974

Jordi van Hout

Jordi is sinds 14 april 1994 lid van Aegir. Als 6-jarige is hij destijds begonnen met het behalen van zijn zwemdiploma’s waarna hij al snel doorstroomde naar de recreatieve wedstrijdzwemmers. Op 1 september 2002 is Jordi als 14-jarige begonnen als hulpinstructeur bij het elementair zwemmen op de donderdagavond om vervolgens als instructeur zelfstandig 2 uur per week aan de badrand te staan om kinderen op te leiden voor hun diploma.
Naast het lesgeven maakt Jordi al jaren deel uit van de Paaskampcommissie en zorgt hij er mede voor dat de kinderen elk jaar weer kunnen terugkijken op een geslaagd Paaskamp met mooie verhalen.
Samen met zijn moeder Ria en zijn vriendin Shari maakt hij ook nog deel uit van de activiteitencommissie die met name voor de vrijwilligers van de vereniging jaarlijks een aantal bindingsactiviteiten organiseert.

Sinds 2015 maakt Jordi deel uit van het bestuur met het oog om in 2016 de huidige penningmeester op te volgen.

P1050965

Proficiat. We hopen dat jullie nog lang voor de vereniging actief blijven!