Waarschuwing
  • JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 983 niet laden
log in

Start 85-Jarig jubileum!

Op 25 juni bestaat onze mooie vereniging 85 jaar! Reden voor allerlei feestelijke activiteiten die vanaf vandaag losbarsten.

Wij wensen al onze leden en vrijwilligers heel veel plezier toe!

Afscheid Han van der Tuin

Penningmeester Han van der Tuin nam afscheid van het bestuur. Han is penningmeester geworden in 2001. Hij heeft de financiële verslaglegging gedigitaliseerd met een programma wat hij zelf heeft gemaakt. Hier heeft hij de ledenadministratie aan toegevoegd. Han heeft veel werk verricht voor de vereniging en dan met name in het bestuur. Hij was altijd beschikbaar en had alles op orde. Betrouwbaar en punctueel. Echt een man van de punten en de komma’s. Niet voor niets een ‘lid van verdienste’!

P4060018P4060018 1P4060018 2

Het bestuur en de vereniging bedanken hem voor zijn inbreng, zijn prettige manier van samenwerken en bovenal voor het werk wat ook hij in het beleidsplan gestoken heeft. Hoewel hij destijds aangaf hier geen kaas van te hebben gegeten en er enigszins huiverig voor te zijn, is hij enthousiast hiermee aan de slag gegaan. Wij hebben hier respect voor en zijn hem dankbaar voor zijn tijd, energie en punctualiteit.

Han ontving een bloemenbon, een dinerbon en een ‘Aegir klokje’. Hij blijft gelukkig een vrijwilliger waar Aegir op kan bouwen!

Van de bestuurstafel 6

Eind juni vieren we het 85-jarig bestaan van onze mooie vereniging! De jubileumcommissie heeft zich ingezet om een divers feestprogramma op te stellen en deze commissie zorgt ervoor dat iedereen hier binnenkort concrete informatie over ontvangt. Houd ook goed de website in de gaten.

Het vastgestelde beleidsplan met de naam ‘Octopus’ staat al enige tijd op de website. Dit beleidsplan ligt bij elke bestuursvergadering op tafel. Het is immers de leidraad bij al ons handelen en biedt houvast bij de diverse besluitvormingsprocessen. Inmiddels is afscheid genomen van Kenny Janssen, degene die ons begeleid heeft in de totstandkoming van het plan. Feedback is ontvangen en ook kregen we van hem nog waardevolle tips voor de toekomst.

Tijdens de goed bezochte Algemene Ledenvergadering die gehouden werd op 6 april hebben we afscheid genomen van Han van der Tuin als penningmeester van Aegir. Jordi van Hout heeft zijn taak overgenomen. Tevens werd Ivo Smulders welkom geheten als nieuw algemeen bestuurslid. Het verslag van deze vergadering vind je op de website.

René Esvelt en Brenda de Kok hebben tijdens de ALV aangegeven op 1 oktober a.s. hun bestuurstaken te gaan neerleggen. We spannen ons in, samen met anderen, om vóór deze datum opvolgers te vinden. De diverse bestuursprofielen met daarbij een tijdsindicatie worden binnenkort op de website geplaatst en naar de leden gestuurd. Na de zomervakantie hopen we een aantal mensen in positie te kunnen brengen zodat Aegir stevig het nieuwe verenigingsseizoen in kan gaan.

Op 26 mei a.s. wordt de tweede 1-verenigingsavond gehouden met de leden van de ‘Octopusgroep’. Die avond evalueren we de diverse uitgezette acties en bekijken we wat er verder (gezamenlijk) kan worden opgepakt. Ook tijdens deze avond zal de werving van nieuwe vrijwilligers uitgebreid besproken worden. Een verslag van deze avond zal wederom op de website worden geplaatst.

We voeren de komende perioden gesprekken met de diverse vrijwilligers over ‘code blauw’ en alles wat onder die noemer te schuiven is. Een klachtenprocedure wordt opgesteld, vertrouwenspersonen worden benoemd, de procedure omtrent het verkrijgen van een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ van al onze vrijwilligers wordt doorgesproken en daarbij wordt ook bekeken hoe we omgaan met foto’s van onze leden op de verenigingswebsite en – facebookpagina.

Al enige tijd geleden is er een gesprek gepland met Mark de Weijer, verbonden aan de Eindhovense Sportformule. We ontmoeten hem op 24 mei a.s.. 
Mark heeft ruime belangstelling voor ons beleidsplan en met hem zullen we hierover spreken en ook over wat Sportformule en de Gemeente Eindhoven voor Aegir kan betekenen als het gaat over het verstrekken van subsidies.
Ook steken we energie in het netwerken met andere verenigingen. Doel: onderlinge banden aanhalen en halen/brengen van kennis. Binnenkort spreken wij met het dagelijks bestuur van de Brabantse Dolfijnen (DBD) en Zwem- en Polovereniging Nuenen. Altijd leuk om te doen.

Onze vrijwilligers blijven zich vol enthousiasme inzetten voor Aegir. We zien bijvoorbeeld hoe een heel aantal van hen zich de laatste weken heeft ingespannen om het EHBO-diploma te halen en te leren ‘reddend zwemmen’. De polotak heeft er weer een gediplomeerd waterpolotrainer/coach bij en de waterpolocommissie heeft een nieuwe voorzitter die al weer enige weken geleden enthousiast aan de slag is gegaan.

Wij danken iedereen voor zijn/haar inzet en wensen iedereen veel succes en plezier toe met de laatste seizoensactiviteiten. Laten we elkaar ontmoeten tijdens het vieren van ons lustrum en dan samen het glas heffen op onze mooie vereniging!